6ºA Planificación trabajo semana del 11 al 15 mayo

1.- VALENCIÀ:

-Llibre de text digital Bon Vent:

Pàg. 45-49, lectura i activitats 1-11

2.- CASTELLÀ:

-Cuaderno de trabajo:

Pág. 82 y 83, act. 1-7

Pág. 84 y 85, act.1-6

3.- CC.SS.:

Pàg. 78 i 79, lectura i act. 8 -11

4.- CC.NN.:

Pàg. 98-99, lectura i act. 14-16

5.- VALORS SOCIALS:

Esta setmana treballem sobre l’estima.

SOLUCIONS SETMANA DEL 4 AL 8 MAIG:

-Solucions Valencià:

-Solucions Castellà:

-Solucions CC.NN.:

-Solucions CC.SS.:

Publicado en: 6ºA