Soluciones 25-29 mayo

SOLUCIONARIO ACTIVIDADES 25-29 MAYO

Matemáticas

Lunes 25 mayo

Actividad 34

Dividiendo en triángulos:

Área pentágono: (7 × 5,2) : 2 × 5 = 91 cm2

Área hexágono: (4 × 6,1) : 2 × 6 = 73,2 cm2

Área octógono: (5 × 4,3) : 2 × 8 = 86 cm2

Aplicando directamente la fórmula:

Área pentágono: (7 × 5 × 5,2) : 2 = 91 cm2

Área hexágono: (4 × 6 × 6,1) : 2 = 73,2 cm2

Área octógono: (5 × 8 × 4,3) : 2 = 86 cm2

Martes 26 mayo

Actividad 35

Área decágono: 10 × 6 × 11,5 : 2 = 345 cm2

Área heptágono: 7 × 7 × 13,5 : 2 = 330,75 cm2

Área eneágono: 9 × 5 × 12,5 : 2 = 281,25 cm2

Á. decágono > Á. heptágono > Á. eneágono

Miércoles 27 mayo

Actividad 36

Área hexágonos: 5 × (6,2 × 6 × 5) : 2 = 465 cm2

Área pentágono: (6,2 × 5 × 4) : 2 = 62 cm2

Área total: 465 + 62 = 527 cm2

Área pentágonos: 6 × (5,5 × 5 × 3) : 2 = 247,5 cm2

Área octógono: (5,5 × 8 × 4) : 2 = 88 cm2

Área total: 247,5 + 88 = 335,5 cm2

Actividad 37

B) La apotema une el punto medio de un lado del polígono con su centro.

Jueves 28 mayo

Actividad 38

Área amarilla: (5,8 × 6) : 2 × 7 = 121,8 cm2

Área morada: (6 × 4,3) : 2 × 2 = 25,8 cm2

Área rosa: (3,2 × 4) : 2 × 8 = 51,2 cm2

Lengua Castellana

Lunes 25 mayo

Miércoles 27 mayo

Jueves 28 mayo

Viernes 29 mayo

Control unidades 9 y 10. (se adjunta solucionario)

Ciéncies de la Natura

Dimarts 26 maig

Activitat 4

El corrent elèctric que va des de la pila a través del circuit permetrà encendre la pereta. En situar la cullera de plàstic, que és un material aïllant, el pas del corrent s’interromprà, no deixarà que el corrent elèctric passe pel circuit complet i, per tant, la pereta no s’encendrà. La cullera metàl·lica sí que permetrà el pas del corrent elèctric, ja que és un material conductor, per la qual cosa la pereta s’encendrà.

Activitat 5

La fusta és un material aïllant, per tant, no permetrà que el corrent elèctric circule pel circuit i la pereta no s’encendrà.

Dijous 28maig

Activitat 6

Comprovarem que l’alumne dibuixa correctament un circuit format per un generador, un cable, un receptor i un interruptor.

Generador: S’encarrega de produir el corrent elèctric, per exemple, la pila transforma l’energia química de les substàncies que conté en energia elèctrica.

Cable: És l’element que condueix el corrent elèctric.

Receptor: És l’element que funciona gràcies al corrent elèctric que rep, per exemple, la bombeta en encendre’s.

Interruptor: És l’element que permet el pas del corrent pel circuit o l’interromp.

Ciències Socials

Dilluns 25 maig

Activitat 44

Publicitat és tota aquella acció comercial d’una empresa perquè el públic conega els seus productes i demane el producte en major quantitat.

Dimecres 27 maig

Activitat 45

La publicitat permet que els consumidors coneguen un producte.

Valencià

Dilluns 25 maig

Quadren UNITAT 10

Treballe amb la lectura, pàgina 49

Activitat 1,2,3 i 5

1. a) Falsa. Les ciutats tenen una gran oferta cultural.

b) Verdadera.

c) Falsa. L’anonimat és un avantatge per als amants de les grans ciutats.

d) Verdadera.

2. Resposta model: a) Ser una cosa molt valuosa. b) Ser una cosa que s’ha d’apreciar i conservar.

3. Resposta model: Diu que el més convenient seria tindre una casa en cada lloc. És un desig.

5. Vells: persones de la tercera edat.

Dimecres 27 maig

Quadern. Treballe amb la llengua Gramàtica, pàgina 50

1. qualifica / subjecte / copulatius

2.

la més saludable per al nostre organisme: la dieta mediterrània.

més atractiva a la vista: la dieta basada en el menjar ràpid.

molt calòrics: els ingredients.

perjudicial per a la salut: la dieta basada en el menjar ràpid.

més econòmic i ràpid de consumir: el menjar ràpid.

recomanable: el menjar ràpid.

Divendres 29 maig

.Treballe amb la llengua Gramàtica, pàgina 50

Activitat 3 i 4

3. Subratllar: b) més menut que jo; més major / c) l’aniversari de Laia / d) tan content

Encerclar: a) una cançó amb la flauta / c) un pastís de maduixa / d) vacances / e) la televisió; còmics.

4.

ho, els, els ho, Els, ho, en.

Publicado en: 6ºB